Skip to main content

Primary tabs

Community / Land projects / Oxfam Novib subprogram AC (AGIR II)

Oxfam Novib subprogram AC (AGIR II)

$48199950

12/21 - 12/14

Completed

This project is part of

Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 AGIR-programmet (Programa de Acções para uma Governação Inclusiva e Responsável) utgör den stödmekanism som ambassaden i Maputo valt för sitt civilsamhällesstöd och representerar en mycket stor del av ambassadens totala stöd till det civila samhället i Moçambique. Stödmekanismen är ett indirekt stöd. Ambassaden har ett direkt finansiellt stöd och avtal med fyra intermediära partnerorganisationer (IPO) där varje IPO, i sin tur, finansiellt stödjer och har avtal med ett större antal (totalt ca 60) moçambikiska civilsamhällesorganisationer (CSO) – deras s.k. partnerorganisationer (PO). Det finansiella stödet från IPO till PO utgörs av kärnstöd. AGIR-programmet består därmed av ett övergripande program för vilket alla fyra IPOs har ansvar, och fyra underliggande program (sub-program) där varje IPO har ansvar för ett. Varje subprogram utgör en insats i Trac. De fyra IPO:erna är Diakonia, Oxfam Ibis, Oxfam Novib och We Effect. AGIR-programmet 2010. Pågående andra fas kommer i och med kompletterande insatsbeslut täcka sex år (2015-2020). När fas två av AGIR-programmet bereddes, i slutet av 2014, för totalt sex år (2015-2020) inkom en sexårsansökan för det övergripande programmet och en per subprogram. Det övergripande programmet bereddes "externt" till Trac eftersom det övergripande programmet inte är kopplat till ett specifikt avtal och en separat budget (som krävs för en insats i Trac-systemet). Uppföljning av, programmet görs inom varje sub-programsinsats. De fyra sub-programmen arbetar mot ett gemensamt resultatramverk där varje IPO:s verksamhet bidrar till det övergripande målet. De fyra IPO:na rapporterar gemensamt avseende det gemensamma resultatramverket och genomför gemensamma aktiviteter. Övergripande ansvar för gemensam rapportering och för gemensamma aktiviteter innehas på roterande basis. Ett MOU mellan IPO:na reglerar detta. Det finns även ett MOU mellan givarna till AGIR-programmet som reglerar givarnas samarbete och ansvar i förhållande till AGIR-programmet. Vid inledningen av AGIR-programmets andra fas (2015) säkerställdes finansiering till vissa av subprogrammen under 2015-2017 från den nederländska ambassaden i Maputo (Oxfam Novib och Diakonia) och från den danska ambassaden i Maputo (We Effect). För 2018-2020 har Nederländerna ännu inte fattat något beslut, medan den danska ambassaden i Maputo stänger vid årsskiftet 2017 och därmed fortsatt inte kommer att finansiera We Effect. Sverige är huvudsaklig finansiär och lead donor. Sverige har varit ensam givare till Oxfam Ibis subprogram under den andra fasen av AGIR. AGIR-programmets övergripande mål är: ett moçambikiskt samhälle där medborgare, särskilt de mest marginaliserade, åtnjuter integration och rättvisa, till omfördelning av välstånd som skapas av landets resurser, till offentliga tjänster av god kvalitet, och till grundläggande medborgerliga friheter och politisk representation, samt deltagande, i en fredlig och ekologisk hållbar miljö. Sub-programmen har olika tematiska fokus. Dessa är: Diakonia: fokuserar på rätten till fria rättvisa val och till flerpartidemokrati, på marginaliserade och utsatta gruppers mänskliga rättigheter (kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning), rättshjälp, sexuell/reproduktiv hälsa och rättigheter, samt könsrelaterat våld. Oxfam Ibis: fokuserar på rätten till information generellt, men även specifikt i förhållande till råvaruutvinning, på fri media (inklusive journalistik), på stärkandet av parlament på alla nivåer, samt på stöd till förändringsaktörer vars mål är förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande tjänster (främst hälso- och utbildningstjänster). Oxfam Novib: fokuserar på översyn av offentliga budgetar och utgifter, på statlig resursallokering och social audits, på på marginaliserade och utsatta gruppers mänskliga rättigheter på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt könsrelaterat våld. We Effect: fokuserar på landrättigheter, på effekterna av naturresursutvinning, landsbygdsutveckling, matsäkerhet, klimatförändringar och miljö. Detta kompletterande insatsbeslut berör Oxfam-Novibs sub-program. Insatsbeslutet togs i slutet av 2014 (2014-004120). Långsiktigt stöd till lokala partners ansågs förenligt med agendan för utvecklingseffektivitet, samt reflekterade den totala perioden för (den då kommande) strategiperioden för Moçambique (2015-2020). Då den nya resultatstrategin för Moçambique ej ännu var beslutad vid beredningen i slutet av 2014 så förhindrade föreliggande regler om framtida intecknande av bemyndiganderamen att Sida/AFRIKA fattade beslut om medel för alla sex åren av programmet (Beslut om insats 2014-004120). Därför fattades det enbart beslut om de tre första åren av de totalt sex åren som beredningen motsvarade. Ambassaden i Maputo ämnade dock förlänga avtalet med tillägg för medel för de tre kvarvarande åren (2018-2020) så fort en resultatstrategi beslutats. Den förlängningen avsågs göras baserad på den initiala beredning av OXFAM-Novibs sexåriga subprogram. När resultatstrategin hade beslutats hade arbetet med att slå samman Ibis och OXFAM påbörjats och därmed ansåg ambassaden att det var rimligt att förstå vad innebörden av detta för AGIR programmet var, samt hur detta skulle påverka de två berörda avtalen inom AGIR programmet. UPPDATERING AV INITIAL BEREDNING TILL FÖLJD AV KOMPLETTERANDE INSATSBESLUT: Då tillägget av medel till denna insats är betydande har en grundlig genomgång av, samt uppdatering av, tidigare beredning genomförts. Den uppdateringen har även kvalitetssäkrats av den lokala kvalitetssäkringkommittén på ambassaden. I föreliggande uppdatering ligger tonvikten på följande: 1) De organisatoriska förändringar som sker till följd av Oxfam:s integrering av Ibis som dotterorganisation: att OXFAM-Novib blir en del av Oxfam International påverkar bedömningarna inom insatsen som avser Ibis sub-program t.ex. vad avser dess organisation samt t.ex. system för revision, upphandling, finansiell kontroll, m.m. Ibis kommer att ta över Oxfam Novibs system då Oxfam Novib är ”lead affiliate” inom Oxfamstrukturen i Moçambique. 2) Ambassadens erfarenheter av samarbetet med avtalspartern under avtalsperioden 2015-2017: uppdatering av resultat samt av de erfarenheter som bedöms väsentliga för en genomlysning av sub-programmets genomförande. För de sektioner där verksamheten inte förändrats från det initialt beskrivna och verksamheten genomförs som förväntat görs begränsade uppdateringar. För OXFAM-Novib har särskilt fokus lagts på uppdatering av organisation och ledning; budget; kapacitet i förhållande till system (revision, upphandling, finansiell kontroll) av medel; och uppdatering av interna riskerna R1-R7. Ambassaden har också, i enligt med förra paragrafen, uppdaterat viss information i de flesta andra sektioner utifrån vad som ansetts viktigt för att förstå förändringar, utveckling, framsteg och eventuella avsteg inom insatsen. Oxfam:s integrering av Ibis som dotterorganisation bedöms inte ha negativ påverkan på Oxfam-Novibs sub-program och dess innehåll. Därmed berörs inte den tidigare beredda relevansen av sub-programmet av det nya organisatoriska upplägget. Ny relevansanalys har dock gjorts i förhållande till den nya resultatstrategin och nytt policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete. Alla avtalskrav som arbetades fram i samband med tidigare insatsbeslut är uppfyllda. OXFAM-Novib syftar till att bidra till juridisk, politisk och socialt ansvarsutkrävande. Man fokuserar på fyra tematiska områden: a) Stärka civilsamhällesorganisationer att följa upp tillgänglighet till och kvalitet av sociala offentliga tjänster och till ansvarsutkrävande. b) Jämställdhet, frihet från könsrelaterat våld, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på nationell, provins-, kommun- och lokal nivå. c) Social inkludering och icke-diskriminering av marginaliserade grupper. d) Fördelning av intäkter från utvinningen av landets naturtillgångar. Utöver detta finns också målet av ett stärkt civilt samhälle i sin egen rätt. Sub-programmet stärker 22 Samarbetsorganisationer (9 nationella och 13 provinsiella). Sex av dessa är under utfasning på grund av svaga resultat eller svag intern styrning och kontroll.