Skip to main content

Community / Land projects / TZA Research Cooperation with ARU 2015-2020

TZA Research Cooperation with ARU 2015-2020

Data curation
IATI

$1999276

07/15 - 06/23

Completed

This project is part of

. FORSKNINGSSAMARBETE MED ARDHI UNIVERSITY (ARU) 2015-2020 BAKGRUND - Forskningssamarbete med Tanzania Forskningssamarbetet i Tanzania under perioden 2015-2020 syftar till att stärka Tanzanias forsknings- och innovationssystem för att landet självständigt ska kunna generera och använda forskningsbaserad kunskap av hög kvalitet för en inkluderande samhällsutveckling. Inom ramen för forskningssamarbetet med Tanzania ingår stöd till tre tanzaniska universitet, University of Dar es Salaam (UDSM), Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Ardhi University (ARU) samt ett forskningsråd, Tanzania Comission of Science and Technology (COSTECH), för att bygga upp hållbar institutionell forskningskapacitet. De tre universiteten var initialt ett universitet, men två colleges har sedan 2008 framgångsrikt etablerat sig som självständiga universitet med speciell inriktning inom hälsa (MUHAS) respektive rural och urban samhällsplanering (ARU). UDSM är fortfarande det största och högst rankade universitetet i Tanzania, men alla tre är att betrakta som ledande i att utbilda kompetenta forskare, lärare och andra professionella inom områden som är relevanta för Tanzania. Stödet till universiteten initierades i mitten av 90-talet emedan stödet till COSTECH började 2009. COSTECH bedöms spela en viktig roll för ägarskapet och hållbarheten för forskning på nationell nivå. COSTECH är en statlig myndighet och har ett nära samarbete med Ministry of Communication, Science and Technology. COSTECH ansvarar för den nationella budgeten till forskning och utlyser medel till landets forskare. Alla fyra institutioner kompletterar varandra både ämnesmässigt och institutionellt och borgar för att Tanzania inom ett rimligt tidsperspektiv kan bygga upp ett hållbart forskningssystem. Sammanlagt kommer 112 PhD, 55 MSc och 31 post doc att utbildas inom forskningssamarbetet med Tanzania. Stöd ges även till forskningsinfrastruktur, forskningsadministration och forskningsmedel till forskningsprojekt. Kapacitetsuppbyggnaden på de tanzaniska institutionerna sker i samarbete med svenska universitet och forskningsinstitutioner. Under perioden 2015-2020 ingår 11 universitet och 27 svenska institutioner i samarbetet. De svenska institutionerna har tillsammans med sina tanzaniska partners skrivit de ansökningar som sedermera har bedömts och rekommenderats för stöd. I den totala budgeten för stödet till Tanzania ingår de medel som betalas ut av Sida till både tanzaniska och svenska institutioner. Sida ingår därför även en överenskommelse för de tanzaniska institutionernas räkning med Uppsala universitet/ International Science Programme som koordinerar och vidareförmedlar medel till de svenska universiteten och institutionerna. UU/ISP fömedlar även traktamenten till tanzaniska studenter när de studerar i Sverige. Denna förmedling finns specificerad i ett avtal mellan Enheten för forskningssamarbete och UU/ISP och återfinns således inte inom ramen för bilagda överenskommelse med UU/ISP. Sida kommer ytterligare att ingå avtal med Tanzanias regering representerat av Ministry of Finance. Syftet med avtalet är ett ömsesidigt erkännande av Sidas stöd till UDSM, MUHAS, ARU och COSTECH samt att informera Tanzanias regering om de avtal som Sida avser att ingå med nämnda institutioner. Stödet till det svenska forskningssamarbetet med Tanzania (inklusive alla fyra institutioner) under perioden 2015-2020 uppgår totalt till SEK 317 800 000. Den budget som finns förslagen i besluten följer svenskt kalenderår emedan budgeten i de bilagda avtalsutkasten följer det brutna tanzaniska budgetåret.Det senare sker i enlighet med Parisagendans ambition att följa och stärka nationella system. ARDHI UNIVERSITY Insatsen utgör ett stöd till att bygga upp hållbar institutionell forskningskapacitet på Ardhi University, ARU. ARU var tidigare ett college (UCLAS) som tillhörde UDSM, men som 2007 övergick till att blir ett självständigt universitet. Som del av UDSM har ARU dock erhållit institutionellt stöd från Sverige sedan 1994. Stödet till ARU har, ur ett hållbarhetsperspektiv, uppnått god kapacitet när det gäller utveckling av relevanta policyer och styrdokument, forskningsadministration samt relativt god kapacitet med referens till forskarutbildning, nätverkande, infrastruktur och forskningsproduktion. En god indikator på stödets inverkan är universitetets ökade förmåga att attrahera resurser från andra än Sida. Stöd kommer att ges till 7 delprogram, inom relevanta forskningsområden, varav 6 med inriktning på att bygga upp nya MSc- och PhD-utbildningar samt postdoktorala forskningsstipendier till unga forskare. De forskningsområden som kommer att stärkas är urban utveckling och planering, marknader, landsbygdsutveckling, landrättigheter och storskaliga investeringar. Många av de föreslagna utbildningarna kommer att genomföras med dubbla examina tillsammans med svenska universitet. I vissa fall, där lokal kunskapsbas saknas, kommer doktoranderna att utbildas i Sverige. ARU kommer under 2015-2020 sammanlagt att ubilda 12 PhD, 4 MSc och 1 postdoc att utbildas inom forskningssmarbetet med Tanzania. Stöd ges även till infrastruktur (laboratorier, IT, vetenskapliga publikationer), forskningsadministration (kompetensutv, M&E, QA etc.), och forskningsmedel till mindre forskningsprojekt. Stöd till kapacitetsuppbyggnad inom programmet sker i samarbete med svenska med forskare vars roll kommer att skifta något jämfört med tidigare. Förutom att vara handledare till doktorander kommer de att bidra till att utveckla kursplaner för de lokala utbildningarna, delta i viss undervisning av desamma samt tillhandahålla kompetensstärkande kurser i bl. a handledning. I samarbetet med ARU ingår tre svenska universitet och fem institutioner samt Uppsala universitet/International Science Programme som betalar ut traktamenten till tanzaniska doktorander när de studerar i Sverige samt koordinerar och vidareförmedlar medel till ARU:s svenska partners. Av de avtalade 31 500 000 SEK betalas 17 498 000 SEK ut direkt till ARU, 11 040 000 SEK via UU/ISP till svenska universitet och 1 462 000 SEK förmedlas via UU/ISP till de tanzaniska studenterna under deras tid i Sverige samt 1 500 000 SEK till UU/ISP för koordinering av svenska samarbetspartners. Sidas bedömning är att stödet kommer innebära ytterligare ett stort kliv för ARU att kunna utbilda kompetenta forskare som kan generera en stor del av den kunskap Tanzania behöver för att bekämpa fattigdom och skapa förutsättningar för ett gott liv för landets medborgare.