Resultados de la búsqueda | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 1.
 1. Library Resource

  Zifikelela Njani Nakunye Nokuzisebenzisa

  Manual y guías
  Junio, 2010
  Sudáfrica

  [XHOSA} Umhlaba wesisa kamasipala lusiphathela ithuba elilodwa lophuhliso lwamaphandle nohlaziyo kwezemihlaba nezolimo. Umthetho usixelela ukuba umhlaba wesisa kamasipala kufuneka ube negalelo kuhlaziyo kwezemihlaba apho uthi wenziwe ufumaneke ukuze usetyenziselwe ulimo ngabo babesakuya bengavumelekanga kwixa langaphambili ukuba

  bafumane imihlaba yeziza zikamasipala. Abahlali basezidolophini abahluphekileyo nabanqwenela

  ukuzibandakanya kwiinkuthalo zolimo kufuneka ngoko bacebe ukwenza amabango okufumana umhlaba wesisa kamasipala.

  [ENG] 

Buscar en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro potente motor de búsqueda, puede buscar cualquier ítem de los más de 50,000 recursos que han sido organizados cuidadosamente en la Biblioteca de Tierras. Si desea obtener una descripción general de lo que es posible, no dude en leer la Guía de búsqueda


Comparta esta página