Resultados de la búsqueda | Land Portal

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 50.
 1. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2009
  Países Bajos

  In hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 wordt ingegaan op de dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid. De realisatie van dit beleid is grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. De feitelijke uitvoering vindt vaak weer plaats in gebiedsprocessen. Onderzocht is wat de betekenis is van deze decentralisatie in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied om de natuur- en landschapsdoelen van het Rijk te realiseren. Hiervoor zijn literatuurstudies en interviewronden in gebiedsprocessen uitgevoerd.

 2. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2009

  De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10 jaar de LOP's zijn ingebed in bestemmingsplannen of andere lokale en/of gemeentelijke plannen. Elementair inzicht hierin is belangrijk voor een effectieve herziening van de subsidieregeling.

 3. Library Resource
  Febrero, 2007

  Land use developments are to a large extent determined by the functioning of the land market. Therefore the land market influences the living environment, nature and landscape. The price difference between urban and rural land is very high in Holland, which causes considerable pressure on the land use planning process. Land price increases hamper the realisation of nature and recreation plans, especially around urban areas.

 4. Library Resource
  Diciembre, 2012

  De grondmarkt bepaalt in belangrijke mate de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland, en heeft mede hierdoor ook gevolgen voor de leefomgeving, natuur en landschap. Het prijsverschil tussen stedelijke en landelijke grond is groot, waardoor er veel druk ontstaat op het planningsproces. Grondprijsstijgingen maken het moeilijker om natuur- en recreatieplannen te realiseren, vooral rond de grote steden. Uit een analyse van grondtransacties wordt geconcludeerd dat zowel de schaalvergroting als 'verhobbying' van landbouwgrond voor landschapsveranderingen zullen zorgen.

 5. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 1976

  Ruilverkaveling Beesel-Swalmen dient als toetsingsgebied voor de toedeling van gronden in een ruilverkaveling. In het gebied komen zowel klei- als zandgronden voor, waardoor de uitruilbaarheid van de gronden beperkt is. Het is daarom noodzakelijk de grond te verdelen over verschillende onuitwisselbare ruilklassen. Gronden behorende tot dezelfde ruilklasse worden daarbij geacht uitruilbaar te zijn; tussen gronden behorende tot verschillende ruilklassen is uitruil niet mogelijk.

Búsqueda en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro sólido motor de búsqueda, puede explorar cualquier elemento de los más de 64.800 recursos rigurosamente seleccionados en la Biblioteca de la Tierra. Si desea obtener una visión general de lo que es posible, siéntase libre de examinar la  Guía de búsqueda

Comparta esta página