Resultados de la búsqueda | Land Portal

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 89.
 1. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, África

  This report examines the role of European Union (EU) member States, both collectively and individually, in the current reported wave of foreign land investment in Africa that has led to the current use of the term ‘land grabbing’.It discusses whether this role is consistent with the EU’s commitment to advance agriculture in Africa in order to help achieve the Millennium Development Goals and member states’ obligations under international human rights law.

 2. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  Het gebied Het Groene Woud bestaat voornamelijk uit zandgronden en zal daardoor vooral met toenemende droogte te maken krijgen. In natuurgebieden zal door de verwachte temperatuurstoename ook het verdwijnen van koudeminnende soorten een toenemend probleem vormen. Om het gebied klimaatbestendiger te maken, kunnen maatregelen worden genomen die zich richten op het direct tegengaan van de klimaateffecten.

 3. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  In dit rapport is technisch groen onderzocht als oplossing voor verschillende vormen van milieuhinder in Westervoort van het bedrijventerrein Looveer, gelegen aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal in de Huijssense Waarden. Verschillende groene oplossingen zijn verkend in een interactief proces met de bedrijven, de omwonenden en de betrokken overheden. Het gebied is door de rivierverruiming ter plaatse voor een groot deel al op de schop genomen en er kan met een gerichte landschappelijke aanpassing veel aan het dagelijkse ongerief van de bewoners van Westervoort worden gedaan.

 4. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  De maatschappij profiteert van een grote verscheidenheid van diensten die door het landschap geleverd worden. Deze zogenaamde ‘landschapsdiensten’ omvatten onder andere de productie van voedsel en hout, de levering van drinkwater, klimaatregulatie, landschapsbeleving en recreatiemogelijkheden. Landschapsdiensten zijn ongelijk verdeeld over het landschap, sommige plekken leveren meer of andere diensten dan andere plekken. Om het landschap zo goed mogelijk te gebruiken is het voor beleidsmakers belangrijk te weten waar en hoeveel landschapsdiensten geleverd worden.

 5. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  De snelle veranderingen die zich in Nederland voordoen met betrekking tot het gebruik van ruimte en de conflicterende belangen van veel gebruikers van deze ruimte, zorgen voor een voortdurende behoefte aan actuele geografische bestanden. Eén van deze bestanden is het Landelijke Grondgebruiksbestand Nederland (LGN). Sinds 1986 wordt met een periodiciteit van 3-5 jaar het LGN-bestand geproduceerd. Het LGN6-bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m. Het bestand geeft het Nederlandse landgebruik voor de jaren 2007/2008 weer.

 6. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  Windturbines middenin natuurgebieden lijken in Nederland thans nog ver weg en is nog een beetje thinking the unthinkable. In rechtsliteratuur en jurisprudentie van sommige Angelsaksische landen is het evenwel reeds breed geaccepteerd. Zo hebben windturbines in natuur volgens de Australische rechtsliteratuur en rechtspraak zelfs een voorrangspositie boven natuur- en landschapsbelangen. Zover is het Europese en nationale natuur- en klimaatrecht nog lang niet, maar er zijn intussen wel benaderingen die windturbines in natuur ook in Nederland reeds mogelijk maken.

 7. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  Een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van locatiespecifiek theater in gebiedsontwikkeling. Het onderzoek richt zich op de mate van interactie tussen voorstellingen en de specifieke locatiekenmerken van het gebied en onderzoekt hoe de voorstellingen worden ervaren door publiek en gebiedsontwikkelaars. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie, kwantitatief publieksonderzoek en kwalitatieve interviews met de gebiedspartners.

 8. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  Uitgangspunt bij de visie op grondgebonden landbouw in de Randstad is, dat die grondgebonden landbouw een belangrijke drager is / blijft van de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied in de regio. Vraag is welke vraagstukken daarbij onderscheiden kunnen worden en welke sturingsmogelijkheden het ministerie heeft om ervoor te zorgen dat die grondgebonden landbouw die rol in de toekomst blijft vervullen

 9. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden bouwstenen aangedragen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het beleid prioriteiten stellen voor onderzoek en kennisdoorstroming.

 10. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Diciembre, 2010
  Países Bajos

  Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrijventerreinen en grote stallen. Bij alle drie elementen is gekeken naar het effect van mitigerende maatregelen, meestal in de vorm van beplanting, alsmede naar het afstandsverval van de impact. Voor windturbineparken is verder gekeken naar het aantal turbines, de hoogte van de masten en de opstelling.

Búsqueda en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro sólido motor de búsqueda, puede explorar cualquier elemento de los más de 64.800 recursos rigurosamente seleccionados en la Biblioteca de la Tierra. Si desea obtener una visión general de lo que es posible, siéntase libre de examinar la  Guía de búsqueda

Comparta esta página