Resultados de la búsqueda | Land Portal

Resultados de la búsqueda

Mostrando ítems 1 a 9 de 29967.
 1. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Marzo, 2017
  Tailandia

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับภาคีท้องถิ่นที่สำคัญทั้งสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ พะเยาทีวีชุมชน สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้รวบรวมบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงที่เป็นตัวอย่างที่ดี 6 กรณี ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ำย่อยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ บ้านงามเมือง ต.ยางฮอม อ.

 2. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Febrero, 2018
  Tailandia

  หนังสือ "บันทึกประสบการณ์เเละมุมมองของภาคประชาสังคมไทยต่อเฟล็กที" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization-FAO) เป็นหนังสือที่บันทึกพัฒนาการที่มาของเฟล็กที พัฒนาการ เเละมุมมองความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาสัมคมที่ได้เข้ามาร่วมผลักดันกระบวนการเฟล็กทีตั้งเเต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการจารึกบทบาทเเละความพยายามสําคัญของภาคประชาสังคมในการยกระดับให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเเละได้รับความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ประชาชนดูเเลรักษา

 3. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Febrero, 2018
  Tailandia

  หนังสือชุมชนบ้านต๋อมดง : วิถีเกษตรต้นน้ำและการจัดการป่าชุมชน เป็นหนังสือที่บอกกล่าวถึง เรื่องราวของชุมชนบ้านต๋อมดง หมู่ 7 ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดเพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของลุ่มน้ำอิง พื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา และไหลเชื่อมโยงสู่แม่น้ำอิงที่ยาวกว่า 260 กิโลเมตรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางนิเวศหล่อเลี้ยงวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นกลางน้ำ และท้ายน้ำ แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำโขง ลุ่มน้ำอิงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อด้านการอนุรักษ์ (Conservation Corridor) ที่มีความเสี่ยงต่อการคุกคามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอินโด-เบอร์มา ฮอตสปอต (Indo-B

 4. Library Resource
  Recursos y herramientas de capacitación
  Abril, 2013
  Tailandia

  คู่มือ "การสำรวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนหรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสำรวจประเมินสภาพป่าหรือการสำรวจทรัพยากรชีวภาพและการประเมินคาร์บอนอย่างง่ายในพื้นที่ป่าบก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการในการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ภายใต้รูปแบบของ "ป่าชุมชน" ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ให้เห็นว่า "ป่าชุมชน" สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในต้นไม้ในพื้นที่ป่าได้

 5. Library Resource
  Recursos y herramientas de capacitación
  Febrero, 2018
  Tailandia

  รายละเอียด : " คู่มือทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization-FAO) เป็นคู่มือที่รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามตามกฏหมาย เพื่อนําไปสู่การความเข้าใจร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน ในการเป็นผู้ประกอบการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และนำไปสู่การกระบวนการจัดทำเฟล็กทีในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

 6. Library Resource
  Informes e investigaciones
  Enero, 2014
  Tailandia

  เอกสารที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านห้วยระหงส์ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

 7. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2016

  Phytomelioration is a powerful biological reception and medium - stvom thanks to numerous innovations and afforestationof the phenomenon of condensation under the serried herbage . Necessary expertise .

  Фитомелиорация является мощным биологическим приёмом и средством многочисленных инноваций благодарялесомелиорации и явлению конденсации под сомкнутыми травостоями. Необходима экспертиза.

 8. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2015

  The article is devoted to the actual development factors and regularities of the existence of ecologically dangerousprocesses of agriculture. The questions of intensification of agriculture and scientific and technological progress and analyzesthe system of state management of land resources.

 9. Library Resource
  Artículos de revistas y libros
  Diciembre, 2012

  Soil enzymes are widely used as indicators of soil quality because they are sensitive to various land management practices. In particular, enzyme kinetic behaviour and the derived kinetic parameters (Vₘₐₓ and Kₘ) can be indirectly influenced by changes of soil structure, organic matter quantity and quality due to the addition of organic amendments to the soil. When measuring enzyme kinetics, the calculation of the specificity constant (Kₐ), i.e.: the ratio Vₘₐₓ to Kₘ, is advisable to obtain additional information on the whole catalytic process.

 10. Library Resource

  Land

  Publicación revisada por pares
  Enero, 2023
  Global

  ʻĀina (land) is central to Native Hawaiian culture and ways of life. The illegal overthrow of the Hawaiian Kingdom and annexation to the US resulted in the loss of Hawaiian crown and government land, which was placed in trust for the benefit of the Hawaiian people. These lands, now managed by the State of Hawaiʻi, were reconstituted as the Public Land Trust (PLT) with one of the articulated uses being the betterment of Native Hawaiians.

Búsqueda en la Biblioteca de Tierras

A través de nuestro sólido motor de búsqueda, puede explorar cualquier elemento de los más de 64.800 recursos rigurosamente seleccionados en la Biblioteca de la Tierra. Si desea obtener una visión general de lo que es posible, siéntase libre de examinar la  Guía de búsqueda

Comparta esta página