Skip to main content

page search

Library BẢN TIN. FAO VIỆT NAM - PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ KHẨN CẤP VỀ HẠN. Tháng 11/2015 - Tháng 7/2016

BẢN TIN. FAO VIỆT NAM - PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ KHẨN CẤP VỀ HẠN. Tháng 11/2015 - Tháng 7/2016

BẢN TIN. FAO VIỆT NAM - PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ KHẨN CẤP VỀ HẠN. Tháng 11/2015 - Tháng 7/2016

Resource information

Date of publication
July 2016
Resource Language
ISBN / Resource ID
FAODOCREP:3109b3be-d021-4d69-9858-484e349e2479
Pages
8
License of the resource

FAO Việt Nam đang tích cực đáp ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam về hỗ trợ giải quyết nạn hạn hán nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử hơn 90 năm qua.

Share on RLBI navigator
NO