Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
February 2017
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:rivm:oai:rivm.openrepository.com:10029/256553
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het RIVM gegevens over de bodembiodiversiteit op kaarten weergegeven. De kaarten zullen aan de Bodemwijzer van de provincie worden toegevoegd. In dit instrument wordt kennis over de bodem verzameld en toegankelijk gemaakt om duurzaam bodemgebruik na te kunnen streven. Hiermee kan namelijk worden geïnventariseerd welke gevolgen nieuwe activiteiten kunnen hebben op de eigenschappen van de bodem, zoals het effect van de grondwaterstand op de aardkundige waarden. Biodiversiteit laag bij intensief agrarisch bodembeheer Uit de kaarten blijkt dat de bodemdiversiteit laag is bij intensief agrarisch bodembeheer zoals tuinbouw, akkerbouw en maisteelt. Dit komt doordat deze bodems geregeld worden geploegd en bemest. Agrarisch grasland heeft een relatief hoge bodembiodiversiteit, doordat deze activiteiten hier in mindere mate plaatsvinden. Bij bos en hei tonen de kaarten een grotere onzekerheid in de bodembiodiversiteit dan bij de agrarische bodems. Door de grote variatie in bostypen zijn daarover namelijk minder gegevens beschikbaar. Meetgegevens Bodembiologische indicator gebruikt Om de biodiversiteit in kaart te kunnen brengen, zijn modellen gebruikt die de invloed van bodemeigenschappen koppelen aan de aanwezigheid van bodemorganismen (zoals bacteriën en regenwormen) en bodemprocessen (zoals CO2-productie). De modellen zijn door het RIVM en diverse partners ontwikkeld met behulp van de meetgegevens die landelijk met de Bodembiologische indicator worden verzameld. Dit meetsysteem onderzoekt het bodemleven, en wel de mate waarin micro-organismen, aaltjes, potwormen, regenwormen, mijten en springstaarten aanwezig zijn, en enkele bodemprocessen, zoals de CO2-productie. Deze verschillende gegevens vormen gezamenlijk een maatstaf voor de bodemdiversiteit. De berekende biodiversiteit was gemiddeld 10 procent hoger dan de op diverse plaatsen in Noord- Brabant in het veld gemeten bodembiodiversiteit.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Rutgers M
van Wijnen HJ
Schouten AJ
de Zwart D
Posthuma L
Bloem J
van Eekeren N
de Goede RGM
LER
mev

Publisher(s): 

The National Institute for Public Health and the Environment (Dutch: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), is a Dutch research institute that is an independent agency of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.

RIVM performs tasks to promote public health and a safe living environment by conducting research and collecting knowledge worldwide. The results are used to support the Dutch government in formulating its policy. RIVM's primary tasks are:

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Share this page