รายงานศึกษานโยบายกฎหมายและ สถานการณ์การถือครองที่ดินป่าไม้ของ เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | Land Portal
Thai forest policy

Resource information

Date of publication: 
May 2020
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
978-616-8089-17-0
Pages: 
66
License of the resource: 
Copyright details: 
© RECOFTC May 2020

รายงานการศึกษานโยบายกฎหมายและสถานะการถือครองที่ดินป่าไม้ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินี้เป็นผลงานที่เกิดจากเรียบเรียงเอกสารมือสอง การสัมภาษณ์เชิงลึกและการทำงานในพื้นที่ภาคสนามร่วมกันระหว่าง รีคอฟ อาจารย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น และคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (เฟล็กที) เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านวิชาการนโยบาย ข้อมูลเชิงปริมาณ และการสะท้อนมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นของการถือครองที่ดินป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ" 
 
รายงานนี้เลือกศึกษาเพียงพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งถือได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลายทั้งเพื่อประโยชน์ทางการยังชีพ การพาณิชย์ และการอนุรักษ์ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่ด้วยความที่สถานะการถือครองที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติยังคงต้องรอความชัดเจนตามกฎหมายทำให้ยังคงมีความคลุมเครือในการนิยามความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลต่อการเข้าถึงตลาดและระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่ตลาดมีความต้องการทราบที่มาของสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากไม้ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยกำลังดำเนินการจัดทำข้อตกลงการเจรจาด้วยความสมัครใจเฟล็กที (FLEGT VPA)

Authors and Publishers

Corporate Author(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Share this page