Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 990.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  September, 2011
  China

  According to the data of survey on farmers' land right from Rural Development Institute (the USA) , Renmin University of China and Michigan S ate University, this paper conducts empirical analysis on farmers' willingness to accept compensation ho e land is expropriated and the related influencing factors by adopting Logistic model. The study indicates that the proportion of farmers' non-agricultural income, the level of economic development in the region, participation right and right to vote, exert conspicuous impact on farmers' satisfaction degree whose land is expropriated.

 2. Library Resource
  Conference Papers & Reports
  December, 2011
  Global

  The report addresses a much debated issue – bioenergy and associated land use change, and how the climate change mitigation from use of bioenergy can be influenced by greenhouse gas emissions arising from land use change. The purpose of this background report is to supply a more detailed, fully referenced version for practitioners, and researchers, in support of the short version (IEA Bioenergy: ExCo:2010:03) which was aimed at policy advisors and policy makers.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  In 2010 zijn de gemeenten Delfzijl en Heerlen elk gestart met een pilot rond bevolkingskrimp. De pilots Groen voor Rood (Delfzijl) en Gebrookerbos (Heerlen) gaan over het inrichten van de open ruimte na de sloop van woningen. Het ministerie van EL&I is op een vraaggestuurde wijze betrokken bij deze pilots. In 2010 hebben de gemeenten Delfzijl en Heerlen de pilots met veel enthousiasme en met bestuurlijk commitment verder uitgewerkt. Hierbij zijn vele partijen betrokken en concepten als stadslandbouw, tijdelijke ruimte en de verdiencapaciteit van het gebied zijn verder uitgewerkt.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  De Directie Regionale Zaken (DRZ) Zuid van EL&I wil graag weten welke (dieperliggende) vragen er schuilgaan achter de agenda op het gebied van reconstructie, megastallen, Q-koorts, etc., die is gekanaliseerd naar de het ruimtelijk ordeningsbeleid. Daartoe is deze helpdeskvraag uitgezet bij Alterra. De helpdeskvraag is toegespitst naar de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Het Brabantse landelijke gebied is een dicht bevolkt en gereguleerd landschap. De vraag naar ruimte is groot en vaak conflicterend. Klimaatadaptatie maatregelen gericht op het omgaan met de effecten van klimaatverandering kunnen een extra ruimteclaim leggen op de schaarse ruimte. Het project multifunctioneel landgebruik heeft de volgende resultaten opgeleverd: 1) Een overzicht en analyse van de praktische toepassing van multifunctioneel landgebruik als klimaatadaptatie strategie voor de hoge zandgronden.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011
  Netherlands

  Volledige rechterlijke toetsing aan landschapswaarden vindt vooralsnog niet plaats. Zonder juridische sturing door afdwingbare wetgeving zoals een algemene maatregel van bestuur of en provinciale ruimtelijke verordening blijkt het landschapsbeleid bij de rechter krachteloos. Enkel beleidsnota’s (pseudowetgeving) volstaan juridisch gezien niet. Landschapsrecht is deel van het ruimtelijke ordeningsrecht. Voor verklaarde rijksbelangen of provinciale belangen is daarmee een tendens zichtbaar in de richting van voortgaande centralisatie en regulering, mogelijk gemaakt door de nieuwe wetgeving.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Met de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) laat het Kabinet het landschapsbeleid aan de provincie. Het landschapsbeleid van het Rijk komt daarmee te vervallen. De ervaring die het Rijk tot dusverre heeft opgedaan met de juridische kanten van zijn landschapsbeleid kan zeer wel bruikbaar zijn voor de provincies. Deze juridische kanten zijn samen met provinciale ervaringen op een rij gezet. WOt-paper 12 gaat in op de rechtsontwikkelingen van de afgelopen twee jaar in het landschapsbeleid.

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Uitbreiding van de haven van Den Helder heeft in het verleden reeds eerder op de agenda gestaan (Dankers, 1978) en is sinds kort weer actueel geworden. In de afgelopen 2 jaren is onderzocht of en zo ja hoe een havenuitbreiding ‘buitendijks’ zou kunnen worden gerealiseerd onder het uitgangspunt dat er natuurwinst zou ontstaan. Op die basis is een plan ontstaan met enkele varianten.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page