Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 1.
 1. Library Resource

  Zifikelela Njani Nakunye Nokuzisebenzisa

  Manuals & Guidelines
  June, 2010
  South Africa

  [XHOSA} Umhlaba wesisa kamasipala lusiphathela ithuba elilodwa lophuhliso lwamaphandle nohlaziyo kwezemihlaba nezolimo. Umthetho usixelela ukuba umhlaba wesisa kamasipala kufuneka ube negalelo kuhlaziyo kwezemihlaba apho uthi wenziwe ufumaneke ukuze usetyenziselwe ulimo ngabo babesakuya bengavumelekanga kwixa langaphambili ukuba

  bafumane imihlaba yeziza zikamasipala. Abahlali basezidolophini abahluphekileyo nabanqwenela

  ukuzibandakanya kwiinkuthalo zolimo kufuneka ngoko bacebe ukwenza amabango okufumana umhlaba wesisa kamasipala.

  [ENG] 

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page