Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 558.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1996
  Netherlands

  Om het effect van de ruilverkavelingswerken op de grondwaterstand in het Land van Cuijk te bepalen zijn de bestaande grondwatertrappen geactualiseerd. Hiertoe is het gebied naar grondwatertrap, grondsoort en te verwachten effect van de ingrepen onderverdeeld in 26 homogene gebieden (strata). Met een gestratificeerde tweefasesteekproef en regressieschatters is van elk stratum de gemiddelde waarde geschat van de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG).

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2010

  In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is het ontwerp voor een robuuste ecologische verbinding tussen de Biesbosch en Loevestein / Munnikenland getoetst. Onderzocht is of de geplande verbinding aan de ontwerprichtlijnen voor robuuste verbindingen voldoet en met welke aanpassingen het functioneren van de verbindingszone eventueel zou kunnen worden verbeterd. Tevens is onderzocht of de inrichting van de robuuste verbinding aansluit bij of conflicteert met de wensen voor landschapsinrichting vanuit het herstelplan Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Er is informatie geonventariseerd over maatschappelijke behoeften die in 2015-2020 waarschijnlijk spelen ten aanzien van de groene ruimte en over beheersystemen waarmee agrariërs kunnen inspelen op deze behoeften. Speciale aandacht is uitgegaan naar het effect van de beheersystemen op inkomens van agrariërs en naar de betekenis van de beheersystemen voor drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten te weten economisch, sociaal en ecologisch. In totaal zijn twintig beheersystemen gesignaleerd. Zestien daarvan kunnen positief uitpakken voor het inkomen van agrariërs.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page