Bazuar në praktikat rregullative në Evropë | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Janeiro 2022
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
978-9951-9044-0-7
Pages: 
194

Land consolidation is a highly effective land management instrument that allows for the improvement of the structure of agricultural holdings and farms in a country, which increases their economic and social efficiency and brings benefits both to right holders as well as to society in general. Since land consolidation gives mobility to land ownership and other land rights, it may also facilitate the allocation of new areas with specific purposes other than agriculture, such as for public infrastructure or nature protection and restoration. Land consolidation instruments necessitate a thoroughly elaborated legal regulation that is integrated into the national legal framework.


This legal guide provides detailed guidance on legislative issues regarding land consolidation in ways that align with Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security and international human rights law. It focuses on land consolidation in rural areas and is based on regional good land consolidation legislative practices in Europe, primarily on analysis of the regulatory practices in Denmark, Finland, Germany, Lithuania, the Netherlands, Serbia, Spain (Galicia) and Turkey. It also uses land consolidation regulatory practices in other European countries as a source of information.


This legal guide is published in collaboration with the FAO Regional Office for Europe and Central Asia.


 


***


Konsolidimi i tokës është instrument tejet i efektshëm i menaxhimit të tokës që mundëson përmirësimin e strukturës së pronave bujqësore dhe fermave, çfarë e ngrit efikasitetin ekonomik dhe social të tyre dhe u sjell dobi si bartësve të të drejtave, ashtu edhe shoqërisë në përgjithësi. Meqë konsolidimi i tokës i jep qarkullim pronësisë së tokës dhe të drejtave të tjera të tokës, ai po ashtu e mundëson ndarjen e zonave të reja me destinime të veçanta përveç bujqësisë, si për shembull për infrastrukturë publike apo mbrojtje dhe restaurim të natyrës.


Nga përvoja me projektet në shtetet anëtare FAO ka mësuar se instrumentet e konsolidimit të tokës e bëjnë të domosdoshme një rregullore ligjore të shtjelluar në mënyrë të thukët dhe të integruar në kornizën ligjore kombëtare. Konsolidimi i tokës është procedurë e rregulluar me ligj që udhëhiqet nga një organ publik dhe që përdoret për ta përshtatur strukturën e pronave në zonat rurale përmes një rindarjeje gjithëpërfshirëse të parcelave, të bashkërenduar midis pronarëve dhe shfrytëzuesve të tokave, për ta reduktuar copëzimin e tokave, për ta lehtësuar zgjerimin e fermave dhe/ose për t'i arritur objektivat e tjera publike, përfshirë restaurimin e natyrës dhe ndërtimin e infrastrukturës.


Ky udhëzues ligjor ofron udhëzime të hollësishme lidhur me çështjet legjislative që kanë të bëjnë me konsolidimin e tokës në mënyra që përputhen me Udhëzimet Vullnetare për Qeverisjen e Përgjegjshme të Zotërimit të Tokës, Peshkatarisë dhe Pyjeve në kontekstin e Sigurisë Kombëtare të Ushqimit dhe të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ai përqendrohet në konsolidimin e tokës në zonat rurale dhe bazohet në praktikat e mira legjislative rajonale në konsolidimin e tokës në Evropë.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Veršinskas, T.,


Vidar, M.,


Hartvigsen, M.,


Mitic Arsova, K.,


van Holst, F.,


Gorgan, M.

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Foco geográfico

Categorías relacionadas

Compartilhe esta página