Examining agricultural reform applications in Turkey from the view point of the need for spatial data and information: case study of Trabzon | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2006
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:TR2010000231
Pages: 
313-322

In Turkey, to adapt EU's Common Agricultural Policy (CAP), the Agricultural Reform Implementation Project (ARIP) has been carried out. However, due to inadequate spatial data infrastructure, the effectiveness of the projects within the ARIP has been considerably weak. In this study, some investigations were held within the Directorate of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) in Trabzon Province. In the light of the investigations and legislative-technical works on the application of the CAP in EU as well, basic necessities were determined. In the application stage of this study, in pilot areas, it was studied on the production of map bases standing for agricultural land cover/use data from aerial photos or high resolution satellite imagery in accordance with the standards by Joint Reearch Center (JRC). These bases were used for the assessment of the National Record of Farmers (NRF) in pilot areas. As a result, it was determined that only 30% of agricultural land in the pilot areas had been able to be recorded within the NRF. For the future of agricultural reforms and being able to adapt changing agricultural policies, it was determined that, beyond tracing the current policies, in collaboration with such initiatives as TAKBİS and the National Information Centre (NIC), it is needed a more powerful structuring in view of technical and administrative arrangements.

AB Ortak Tarım Politikasına (OTP) uyum sağlamak amacıyla, Türkiye genelinde Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP) sürdürülmektedir. Ancak konumsal veri altyapısı yeterli olmadığından TRUP çerçevesinde uygulanan projelerden istenen verim alınamamaktadır. Bu çalışmada Trabzon Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan inceleme ve araştırma faaliyetlerinin ışığında ve AB'de OTP uygulamaları konusunda yapılan yasal-teknik çalışmalar da dikkate alınarak temel ihtiyaçlar ortaya konmuştur. Çalışmanın uygulama aşamasında ise, belirlenen pilot bölgelerde tarımsal arazi kullanımına ilişkin kontrol altlıklarının hava fotoğrafları veya yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden AB bünyesinde Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretilmesi üzerinde çalışılmıştır. Uygulama ile elde edilen altlıklar kullanılarak pilot bölgelerde Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) başarısı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda pilot bölgelerdeki tarım arazilerinin ancak %30'unun ÇKS ile kayıt altına alınabildiği tespit edilmiştir. Tarımsal reformların geleceği ve değişen tarım politikalarına ayak uydurabilmek için yalnızca mevcut politikalara bağlı kalmadan, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Ulusal Bilgi Merkezi (UBM) gibi birimlerle de işbirliği içerisinde teknik ve idari açıdan daha güçlü bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

İnan, H., Karadeniz Technical Univ., Faculty of Engineering, Trabzon (Turkey). Div. of Geodesy and Photogrammetry Engineering
Yomralıoğlu, T., Karadeniz Technical Univ., Faculty of Engineering, Trabzon (Turkey). Div. of Geodesy and Photogrammetry Engineering

Proveedor de datos

Comparta esta página