Skip to main content

page search

Library Environmental water demand of the Srepok catchment, and the importance of maintaining environmental water flows

Environmental water demand of the Srepok catchment, and the importance of maintaining environmental water flows

Environmental water demand of the Srepok catchment, and the importance of maintaining environmental water flows

Resource information

Date of publication
December 2013
Resource Language
ISBN / Resource ID
handle:10568/34381
License of the resource

Sông Sêrêpôk là chi l?u c?p I c?a sông Mê Kông, do hai nhánh Krông Ana và Krông Knô h?p thành. Dòng chính t??ng ??i d?c, ch?y t? cao ?? 400m ? nh?p l?u xu?ng cao ?? 150m ? biên gi?i Campuchia. Theo báo cáo hi?n tr?ng môi tr??ng t?nh ??k L?c n?m 2010, các ?i?m quan tr?c ch?t l??ng n??c sông Srepok ???c giám sát t? n?m 2002 – 2009 t?i các v? trí sau:

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

MK17 Project Team

Publisher(s)
Data Provider
Geographical focus