Bản tin chính sách số 7 - Quý III/2012 | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2012
Resource Language: 
Pages: 
20
License of the resource: 
Copyright details: 
Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

- “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

- Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

- Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

- Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

- Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

- Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

- Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

- Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

- Tiêu chí cho túi ni-lông thân thiện với môi trường

- Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Dự thảo thông tư mới về quản lý quy hoạch thủy điện

- Chính sách đặc thù đối với công ty lâm nghiệp

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Data provider

Share this page