Skip to main content

page search

Community Organizations Open Development Vietnam
Open Development Vietnam
Open Development Vietnam
Acronym
ODV
Data aggregator

Location

Open Development Vietnam is one of the country websites of Open Development Mekong.

Members:

Resources

Displaying 1 - 5 of 7

Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng 2015

Reports & Research
December, 2015
Vietnam

Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Land-taking disputes in East Asia: A comparative analysis and implications for Vietnam

Reports & Research
December, 2014
Cambodia
Vietnam

This report provides comparative insights into land-taking disputes in three East Asian countries—China, Indonesia, and Cambodia—that are relevant to Vietnamese conditions. It is not the intention of this Report to provide a comprehensive account of land-taking disputes, but rather to identify trends in

Improving land sector governance in Vietnam (draft report): Implementation of Land Governance Assessment Framework (LGAF)

Reports & Research
December, 2013
Vietnam

This document represents the country report for Vietnam’s national LGAF Study. This Study was undertaken by team of national experts, with support from the World Bank, and in collaboration with the Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE) in 2013.

Bản tin chính sách số 7 - Quý III/2012

Policy Papers & Briefs
December, 2012
Vietnam

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

- “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

- Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

- Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

- Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

- Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

- Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

- Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

- Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

Strengthening the voice of the community to make the right choice - Land use and land use changes in Central Vietnam

Reports & Research
December, 2012
Vietnam

Oxfam and its local partners have observed the development of a number of agro-forestry enterprises in some project areas. Oxfam shares some community experiences in central provinces of Quang Tri, Quang Binh and Nghe An to contribute to the upcoming meeting of Ministers and Ambassadors in central Vietnam.