Open Development Vietnam | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Open Development Vietnam Resources

Displaying 1 - 7 of 7
Reports & Research
December 2015
Vietnam

Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt

Reports & Research
December 2014
Cambodia
Vietnam

This report provides comparative insights into land-taking disputes in three East Asian countries—China, Indonesia, and Cambodia—that are relevant to Vietnamese conditions. It is not the intention of this Report to provide a comprehensive account of land-taking disputes, but rather to identify trends in

Policy Papers & Briefs
December 2012
Vietnam

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

- “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

- Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

- Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

- Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

- Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

Journal Articles & Books
December 2011
Vietnam

The book analyzes and explains the causes of corruption in land
administration and the existing types of corruption. Based on the analysis of
the types of corruption and identification of the risk factors that are
generating corruption in land management, the authors propose actions for
each specific type of corruption and make some recommendations for

Share this page