Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng 2015 | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2015
Resource Language: 
Pages: 
16
License of the resource: 
Copyright details: 
Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Tình trạng chồng lấn quyền sử dụng đất được ghi nhận xảy ra khá phổ biến trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Hiện tượng này phản ánh những tranh chấp về quyền đối với rừng và đất rừng giữa các hộ gia đình, cộng đồng và Ban quản lý các khu rừng đặc dụng

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Việt Dũng

Data provider

Geographical focus

Related categories

Share this page