Skip to main content

page search

Library Agrarisch ondernemerschap in de groene ruimte 2015/2020; een inventarisatie van maatschappelijke behoeften en mogelijkheden voor agrariërs

Agrarisch ondernemerschap in de groene ruimte 2015/2020; een inventarisatie van maatschappelijke behoeften en mogelijkheden voor agrariërs

Agrarisch ondernemerschap in de groene ruimte 2015/2020; een inventarisatie van maatschappelijke behoeften en mogelijkheden voor agrariërs

Resource information

Date of publication
December 2001
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/313638

Er is informatie geonventariseerd over maatschappelijke behoeften die in 2015-2020 waarschijnlijk spelen ten aanzien van de groene ruimte en over beheersystemen waarmee agrariërs kunnen inspelen op deze behoeften. Speciale aandacht is uitgegaan naar het effect van de beheersystemen op inkomens van agrariërs en naar de betekenis van de beheersystemen voor drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten te weten economisch, sociaal en ecologisch. In totaal zijn twintig beheersystemen gesignaleerd. Zestien daarvan kunnen positief uitpakken voor het inkomen van agrariërs. Wel komen individuele verschillen voor tussen agrariërs met eenzelfde beheersysteem. Het effect van de beheersystemen op de ruimtelijke kwaliteitsaspecten wisselt. Slechts één systeem is voor alledrie de ruimtelijke kwaliteitsaspecten gunstig. Negen andere zijn voor twee aspecten gunstig en de tien overige voor slechts één aspect. Met een mix van beheersystemen kan op gebiedsniveau wel aan meerdere aspecten tegemoet worden gekomen. Het rapport sluit af met een aantal vragen voor vervolgonderzoek.

Share on RLBI navigator
NO