Skip to main content

page search

Library Kansen voor natuur binnen Losser; achtergronddocument natuur

Kansen voor natuur binnen Losser; achtergronddocument natuur

Kansen voor natuur binnen Losser; achtergronddocument natuur

Resource information

Date of publication
December 2001
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/313995

Deze publicatie gaat over de toekomst van natuur in het landinrichtingsgebied Losser en is een van de achtergronddocumenten die in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied zijn opgesteld, waarin het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden ende realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) centraal staan. Hierbij is de rol voor de terreinbeherende organisaties alhier - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Edwina van Heek en Landschap Overijssel - van groot belang. Verder wordt aandacht geschonken aan mogelijkheden die er voor ondernemende boeren en landgoedeigenaren in dit gebied zijn om de zorg voor natuur en landschap in hun bedrijf een wezenlijke en structurele plaats te geven zonder dat aan de doelstellingen voor natuur afbreuk gedaan wordt. Juist in een gebied als Losser zijn er heel goede mogelijkheden om op zoek te gaan naar een optimale ruimtelijke en bedrijfsmatige combinatie van natuur- en landschapszorg en een vernieuwende landbouwbedrijfseconomische oriëntatie. Ditrapport stelt voor om in het kader van de proeftuin Kwaliteitsimpuls landschap in bepaalde gebieden proeven te realiseren. De hier gedane voorstellen bieden eveneens meer perspectief ter verbetering van de lokale en regionale waterhuishouding.

Share on RLBI navigator
NO