Skip to main content

page search

Library AQUAREIN; gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor landbouw, natuur, recreatie en visserij

AQUAREIN; gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor landbouw, natuur, recreatie en visserij

AQUAREIN; gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor landbouw, natuur, recreatie en visserij

Resource information

Date of publication
December 2003
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/342426

De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in Nederland de verantwoor-delijkheid van VenW. Omdat de KRW gevolgen kan hebben voor de beleidsterreinen van LNV heeft zij Alterra gevraagd op zeer korte termijn de mogelijke consequenties van de KRW voor de sectoren landbouw, natuur, recreatie en visserij inzichtelijk te maken. Een scenariostudie: op basis van expert-kennis zijn een viertal scenario’s uitgewerkt waarbij alle noodzakelijke stappen om de KRW te realiseren zijn doorlopen. Daardoor zijn de keuzemomenten helder geworden en is een indruk gekregen van mogelijke gevolgen van de KRW aan de hand van de voor deze studie gemaakte keuzes

Share on RLBI navigator
NO

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s)

Bolt, van der, F.J.E.
Bosch, van den, R.
Brock, T.C.M.
Hellegers, P.J.G.J.
Kwakernaak, C.
Leenders, D.
Schoumans, O.F.
Verdonschot, P.F.M.