Skip to main content

page search

Library Uitbreidingsplannen haven Den Helder : een inventarisatie van bestaande kennis en kennisbehoeften ten behoeve van vergunningsaanvragen

Uitbreidingsplannen haven Den Helder : een inventarisatie van bestaande kennis en kennisbehoeften ten behoeve van vergunningsaanvragen

Uitbreidingsplannen haven Den Helder : een inventarisatie van bestaande kennis en kennisbehoeften ten behoeve van vergunningsaanvragen

Resource information

Date of publication
December 2011
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/421489

Uitbreiding van de haven van Den Helder heeft in het verleden reeds eerder op de agenda gestaan (Dankers, 1978) en is sinds kort weer actueel geworden. In de afgelopen 2 jaren is onderzocht of en zo ja hoe een havenuitbreiding ‘buitendijks’ zou kunnen worden gerealiseerd onder het uitgangspunt dat er natuurwinst zou ontstaan. Op die basis is een plan ontstaan met enkele varianten. Aan IMARES is gevraagd om ecologische kennisinbreng, waarbij de vraag centraal staat welke kennis reeds beschikbaar is en welke aanvullende kennis noodzakelijk is voor het succesvol kunnen opstellen van een Passende Beoordeling over de effecten van de havenaanleg. Daarnaast zou een schatting moeten worden gemaakt welke kosten met aanvullend onderzoek gemoeid zijn. Deltares zal informatie aanleveren over aanvullend uit te voeren abiotisch onderzoek. Welke havenontwikkeling ook wordt gekozen, de effecten op zowel habitats als soorten zullen moeten worden in kaart gebracht en gekwantificeerd. Het voorliggende rapport geeft een opsomming welke effecten er tijdens de aanleg en tijdens het gebruik kunnen optreden, zowel in het geval van de inbreidingsvariant als van de uitbreidingsvariant. De genoemde effecten dienen te worden door vertaald naar parameters die op hun beurt weer effect kunnen hebben op habitats en soorten die bescherming genieten onder Natura 2000.

Share on RLBI navigator
NO