Skip to main content

page search

Library Inrichtings- en uitvoeringsaspecten van perceelsvergroting op lichte zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied

Inrichtings- en uitvoeringsaspecten van perceelsvergroting op lichte zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied

Inrichtings- en uitvoeringsaspecten van perceelsvergroting op lichte zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied

Resource information

Date of publication
December 1981
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/487573

Voor de bestudering van aspecten van perceelsvergroting op lichte zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied is te Kloosterburen in de provincie Groningen een proef genomen waarbij met minimaal grondverzet de vergroting is gerealiseerd. Een team van onderzoekers, bestaande uit medewerkers van de LD, Stiboka, het IB en ICW, heeft onderzoek verricht aan verschillende aspecten. Het onderzoek is gericht geweest op de aard en omvang van oppervlakte-afvoer en de werking van zakputten (ICW); het tijdstip van bewerkbaarheid in het voorjaar, veranderingen van bodemfysische eigenschappen onder invloed van cultuurtechnische ingrepen en slempgevoeligheid (IB); profielbeschrijvingen, samenhang indringingsweerstanden en cultuurtechnische ingrepen (Stiboka); de werking van het ontwateringssysteem (afd. Onderzoek LD te Groningen); gewasreacties op verschraling en bodemverdichting (ICW) en de economische evaluatie (afd. Landbouw Economisch Onderzoek LD te Utrecht en Consulentschap Akkerbouw te Groningen). De bedoeling van het voorliggende rapport is, gebaseerd op de resultaten van dit proefveld, aangevuld met waarnemingen op andere objecten waar aspecten van uitvoering zijn bestudeerd, richtlijnen te formuleren voor het ontwerpen van het ontwateringsstelsel en het aangeven van mogelijkheden om niet gewenste neveneffecten van de uitvoering te voorkomen of te verbeteren

Share on RLBI navigator
NO