Skip to main content

page search

Library De economische waardering van de effecten van infrastructuur op natuur: Casestudie Rondje Randstad

De economische waardering van de effecten van infrastructuur op natuur: Casestudie Rondje Randstad

De economische waardering van de effecten van infrastructuur op natuur: Casestudie Rondje Randstad

Resource information

Date of publication
December 2004
Resource Language
ISBN / Resource ID
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/334533

De aanleg van nieuwe spoorlijnen, alsmede het intensiveren en uitbreiden van bestaande spoorlijnen heeft negatieve effecten op natuur. Ten eerste heeft een spoorlijn een negatief ef-fect op de recreatieve waarde van een natuurgebied. De spoorlijn verstoort de stilte van een gebied en tast de landschappelijke waarde aan. Ten tweede leidt een spoorlijn tot versnippe-ring en verstoring van het ecosysteem. Door versnippering kunnen gebieden van elkaar geïsoleerd raken en voor bepaalde soorten te klein worden waardoor ze uit het gebied ver-dwijnen. Bij verstoring gaat het om het negatieve effect van treingeluid op het ecosysteem. Treingeluid heeft met name een negatief effect op het aantal weidevogels die in een gebied broeden. Omdat mensen waarde hechten aan natuur leiden negatieve effecten van infrastruc-tuur op natuur tot welvaartsverlies. In dit onderzoek zijn richtlijnen opgesteld waarmee de natuurspecifieke welvaartseffecten van railinfrastructuur in monetaire termen kunnen worden uitgedrukt. De richtlijnen zijn vervolgens toegepast op de casestudie Rondje Randstad. Er blijkt dat natuurwaardering een significante impact heeft op de omvang van het MKBA-saldo. Met resultaat van dit onderzoek kunnen effecten van railinfrastructuur op natuur in het ver-volg beter worden meegenomen in een MKBA. Dit onderzoek heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de methodologie van MKBA en heeft de performance ervan als evaluatieinstru-ment voor infrastructurele projecten verbeterd

Share on RLBI navigator
NO