Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2010
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/405859
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden bouwstenen aangedragen voor een kennisagenda. Op basis hiervan kan het beleid prioriteiten stellen voor onderzoek en kennisdoorstroming. Duurzaam bodembeheer in de landbouw draagt bij aan diverse dimensies van duurzaamheid: economie (inclusief voedselvoorziening), natuur (inclusief biodiversiteit), milieu, waterhuishouding, klimaat (adaptatie en mitigatie) en welzijn van de mens (ondernemer, consument, burger en recreant). Om het begrip duurzaam bodembeheer concreet te maken, zijn in dit rapport specifieke doelen die met het bodembeheer worden nagestreefd, geformuleerd: de bodembeheerdoelen. Sommige doelen zijn gesteld vanuit het perspectief van de ondernemer, andere hebben een bredere maatschappelijke waarde.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Berge, ten, H.F.M.
Postma, J.

Publisher(s): 

Wageningen Plant Research (WPR) (previously known as "Plant Research International") is the largest plant research institute in The Netherlands and conducts multidisciplinary research in the fields of breeding, agronomy, genomics, bioinformatics and plant-environment interactions. Together with plant-research related chairs from Wageningen University it forms the Plant Sciences Group, which is part of Wageningen University & Research.

Data provider

Share this page