Open Development Vietnam | Land Portal

Open Development Vietnam Resources

Displaying 1 - 5 of 7
Library Resource
Reports & Research
December, 2015
Vietnam

Tài liệu “Chồng lấn quyền sử dụng đất: Thách thức cho quy hoạch và quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam” tổng hợp một số đánh giá ban đầu từ các nghiên cứu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) trong năm 2014 về hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Library Resource
Reports & Research
December, 2014
Cambodia, Vietnam

This report provides comparative insights into land-taking disputes in three East Asian countries—China, Indonesia, and Cambodia—that are relevant to Vietnamese conditions. It is not the intention of this Report to provide a comprehensive account of land-taking disputes, but rather to identify trends in

Library Resource
Policy Papers & Briefs
December, 2012
Vietnam

Các nội dung chính của bản tin kỳ này:

- “Xanh hóa” ngành ngân hàng: Áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện?

- Thu phí tham quan ở một số vườn quốc gia

- Tăng cường quản lý các dự án thủy điện

- Chuyển đổi đất rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Yok Đôn và Vũ Quang

- Quản lý dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

- Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam

- Ban hành chiến lược mới về bảo vệ môi trường quốc gia

- Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 – 2015

Share this page